Chọn file hóa đơn cần kiểm tra

Chọn file hóa đơn: (*)
Lưu ý: Chỉ chọn file có phần mở rộng '.xml' hoặc '.zip'.
Mã kiểm tra: (*)
Công Ty : Loadding...
Địa chỉ: Loadding...
Điện thoại: Loadding...
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn